Masterclass (door)schrijven over muziek

In 2012 organiseerde het Domein voor Kunstkritiek een masterclass schrijven over muziek tijdens November Music, met als coach Elmer Schönberger. In 2013 komt er een vervolg! Een nieuwe masterclass dus. Meedoen? Opgeven kan hier. Lees hieronder meer!

De masterclass in 2012 had als concreet resultaat een op internet algemeen toegankelijke verzameling recensies van uiteenlopende toon en aanpak. Deelnemers met verschillende achtergronden, wensen en verwachtingen bleken het niet alleen goed met elkaar te kunnen vinden maar lieten zich ook inspireren door elkaar en door November Music. Programma en locatie van het festival dat als proeftuin fungeerde, zorgden op voorhand voor de nodige cohesie. Er ontstond zoiets als een echte redactie: spelers op één en hetzelfde veld, maar elk met zijn of haar eigen benadering.

Doorschrijven over muziek luidt de naam voor het vervolgproject, waarvoor het Domein ook nieuwe deelnemers wil interesseren. Ook dit vervolgtraject wordt mogelijk gemaakt door Radio 4 Eigentijds. Elmer Schönberger is opnieuw de master en ook nu zijn de website Muziekvan.nu en het festival November Music de partners.

De opzet wordt gericht op verbreding en/of toespitsing:

1
Domein voor Kunstkritiek vraagt bij November Music de voorlopige plannen voor 2013 op. De deelnemers komen in maart bij elkaar en beraden zich op een redactioneel plan, toegespitst op een of twee, in onderling overleg vast te stellen kritische/journalistieke/essayistische genres, variërend van voorbeschouwing, column en interview, tot portret, kroniek en the making of.

2
Een tweede bijeenkomst in april is gewijd aan een brainstorm over het gekozen genre. Dit gebeurt, in onderling overleg, ofwel aan de hand van al dan niet voor de gelegenheid geschreven, en al dan niet eerder gepubliceerde stukken van eigen makelij, ofwel aan de hand van een door de deelnemers van tevoren samengestelde reader, bestaande uit goede en slechte maar hoe dan ook instructieve voorbeelden. Gaat de voorkeur uit naar het (geschreven) ‘interview’, dan krijgt de bijeenkomst het karakter van een praktijksessie met een geschikte, daartoe uitgenodigde ‘proefpersoon’. Voor het radio-interview zal de expertise van VPRO’s Aad van Nieuwkerk worden ingeschakeld.
NB Valt de keuze op twee genres, dan kan er een extra bijeenkomst in mei worden belegd.

3
Om de gedachten en de pen te scherpen schrijven de deelnemers, onder eind redactioneel toezicht van Elmer Schönberger, in de loop van het concertseizoen een aantal stukken (al dan niet aansluitend bij de gekozen genres), die, op voorwaarde van voldoende kwaliteit, tegen betaling (E 125 per stuk) worden afgenomen door www.muziekvan.nu en/of worden geplaatst op de blogsite van de VPRO www.radio4.nl/eigentijds. Te denken valt, mede in het kader van de samenwerking met Radio4, aan bijdragen over de Donderdagavondserie in het Muziekgebouw aan ’t IJ en de Gaudeamus Muziekweek in Utrecht (1-8 september).

4
In het verlengde van deze bijdragen wordt in juni een speciale bijeenkomst belegd, gewijd aan de toekomst van www.muziekvan.nu. De website, die nog volop in ontwikkeling is, wil jullie graag als denktank betrekken en zijn voordeel doen met jullie ideeën en ervaringen. Te zijner tijd zal daartoe een aantal specifieke vragen worden geformuleerd. De website hoopt jullie in de nabije toekomst en masse als auteur aan zich te binden. Voor deze bijeenkomst zetten Sonja van der Valk van het Domein voor Kunstkritiek en Marianne de Feijter van Muziekvan.nu  hun ervaring en kennis in.

5
Een bijeenkomst in september is gewijd aan de bespreking van de totnogtoe op www.muziekvan.nu en www.radio4.nl/eigentijds verschenen bijdragen van de deelnemers, mits voldoende in aantal.

6
Afhankelijk van de gekozen genres en het programma van November Music 2013 worden sommige stukken al vóór het festival geschreven, andere tijdens en ter plaatse. In oktober wordt een bijeenkomst gewijd aan de bespreking van reeds voltooide of nog verder uit te werken artikelen over of naar aanleiding van het festival. Net als vorig jaar wordt ernaar gestreefd de artikelen zoveel mogelijk op websites als www.muziekvan.nu en www radio4.nl/eigentijds , in de media waarvoor de deelnemers werken of in gedrukte vorm openbaar te maken.

7
Het Domein op locatie: November Music 2013 – concertbezoek en verslaggeving/recensies.De bijeenkomsten van maart tot en met oktober vinden plaats bij DasArts in Amsterdam, waar Domein van Kunstkritiek gehuisvest is

Kosten:
We vragen de deelnemers een bijdrage van 200 euro voor het gehele traject. Voor wat betreft de reis- en verblijfkosten tijdens November Music: Een reiskostenvergoeding van 1x retour Den Bosch mag gedeclareerd worden en de maaltijden worden verzorgd door het festival. We pogen ook verblijfskosten (logies) tijdens het Festival te financieren.
We horen graag voor woensdag 6 maart of je aan Doorschrijven over Muziek wilt meedoen. Je kunt een mail sturen naar sonjavandervalk@domeinvoorkunstkritiek.nl

Reageer